-->

Imam Ghazali

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator i...

Jabir bin AbdullahJabir bin Abdullah meriayatkan 1.540 Hadis, Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Hamrah al-Anshari as-Salami. Ia bersama ayahnya dan seorang pamanya mengikuti Bai’at al-‘Aqabah kedua diantara 70 sahabat Anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Rosulullah s.a.w.. jabir jug adapt kesempatan ikut dalaam peperangan yang di lakukan Nabi, kecuali perang Badar dan Uhud. Ini di akuinya sendiri: “Aku bbberperang bersama Rosulullah sebanyak 18 kali, tetapi aku tidak mengikuti perang Badar dan Uhud, karena dilarang ayahku. Setelah ayahku terbunuh, aku selau ikut berperang bersama Rasululllah”. Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan Syam. Banyak orang yang menimba ilmu darinya dimanapun mereka bertemu dengannya. Di Massjid Nabi Madinah, ia ia mempunyai kelompok belajar. Di sini orang berkumpul untuk mengambil manfaat dari ilmu dan ketakwaannya. Ia wafat di Madinah pada tahun 74 H Abbas bin Utsman, penguasa madinah pada waktu itu, ikut menyembahyangkannya.[9]

Sanad terkenal dan paling shahih  darinya adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Mekah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.
Dari jumlah tersebut yang mutafaq’alaih sebanyak 60 buah , yang infarada bihi’l-Bukhary sebanyak 16 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 126 buah .

0 Response to "Jabir bin Abdullah"

Post a Comment

Popular Posts

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel